1396/09/21 09:12
عکس تعدادی از دبیران مدرسه سعادت


تعدادی از دبیران مدرسه تاریخی سعادت بهمراه سید ضیاء الدین بلادی؛ مدیر مدرسه در سال تحصیلی ۱۳۳۵-۱۳۳۴